Informace o ochraně osobních údajů

HomeInformace o ochraně osobních údajů

Informace o ochraně osobních údajů společnosti feibra GmbH

Stav: červen 2021

1. Kdo je zodpovědný za nakládání s vašimi údaji?

1.1 feibra GmbH, Altmannsdorferstrasse 329, 1230 Vídeň (dále jen „feibra“, „my“, „nás“) odpovídá za zajištění odpovídající ochrany vašich osobních údajů. Společnost feibra proto dodržuje všechna právní ustanovení o ochraně, zákonném nakládání a důvěrnosti osobních údajů, jakož i o jejich zabezpečení.

1.2 Vaše osobní údaje zpracováváme v souladu s ustanoveními zákona o ochraně osobních údajů, zejména s obecným nařízením o ochraně osobních údajů (DSGVO), zákonem o ochraně osobních údajů (DSG), zvláštními ustanoveními zákona o poštovním trhu a všemi dalšími platnými právními předpisy.

1.3 V těchto zásadách ochrany osobních údajů vás informujeme o tom, proč a jakou formou zpracováváme vaše údaje, pokud navštívíte naše webové stránky www.feibra-jobs.at a jste dodavatelem nebo obchodním partnerem společnosti feibra.

2. Jaký je zájem společnosti feibra o vaše data a z jakého důvodu a za jakým účelem je oprávněna data zpracovávat?

2.1 Plnění smlouvy a provádění předsmluvních opatření: Vaše osobní údaje používáme v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. b DSGVO

– pro služby komunikačních a informačních technologií při automatickém zpracování dat a informačních technologií, např. při používání naší domovské stránky nebo zpracování dat v našich pobočkách a distribučních centrech pro doručování dopisů a balíků

– pro správu kmenových údajů a údajů o smlouvách

– pro zpracování smluv a objednávek

– pro kontrolu a správu externích poskytovatelů  služeb (včetně doručovacích partnerů)

V rámci výše uvedených účelů zpracováváme vaše základní osobní údaje, adresní údaje, kontaktní údaje (např. e-mailovou adresu, telefonní číslo), platební údaje, údaje o obsahu dokumentů, identifikační údaje (např: údaje z osobních dokladů, číslo obchodního rejstříku, číslo KSV, číslo UID)

Uzavření a plnění příslušné smlouvy je možné pouze tehdy, pokud můžeme zpracovávat vaše osobní údaje. Pokud nám neposkytnete potřebné údaje, nelze uzavřít smlouvu.

2.2 Vaše údaje mohou být zpracovávány také v zájmu společnosti feibra nebo třetích stran. Toto zpracování osobních údajů se provádí v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. f DSGVO

– pro poskytování poštovních služeb včetně šetření a vyřizování reklamací a ověřování doručitelnosti (odesílání a doručování dopisů a poštovních zásilek). Za tímto účelem zpracováváme osobní údaje, které obdržíme od odesílatele.

– pro přípravu statistik sloužících k vývoji nových tarifů, zpracování nabídek a žádostí, správu smluv a poskytování služeb, správu událostí

– pro péči o zákazníky, včetně správy dotazů/stížností

– k řízení dodavatelů

– pro účely fakturace a účetnictví

– pro zajištění ochrany majetku a odpovědnosti prostřednictvím kamerového dohledu

– pro účely „dodržování předpisů“. To zahrnuje dodržování zákonných a dalších požadavků, jako jsou daně z příjmu a srážky na sociální zabezpečení, vedení záznamů/ohlašovací povinnosti, audity, dodržování kontrol ze strany vlády/ úřadů , reakce na právní procesy, uplatňování zákonných práv/nápravných prostředků, obhajoba při soudních sporech, řízení interních stížností/žalob, vyšetřování a chování v souladu se zásadami/procedurami.

– Plánování, provádění a dokumentování opatření interního auditu a forenzních analýz s cílem zajistit neustálé zlepšování našich obchodních procesů a plnění regulačních povinností

– pro likvidaci pojistných událostí a pojistných případů

– pro zajištění bezpečnosti a provozu IT, provádění zátěžových testů, vývoj nových a úpravu stávajících produktů a systémů, migraci dat s cílem zajistit životaschopnost a integritu systémů, a tím i zpracovávaných dat. V této souvislosti se osobní údaje používají především k testování, pokud to nelze provést s přiměřeným ekonomickým úsilím na základě anonymních údajů. Po celou dobu je samozřejmě zaručena bezpečnost údajů v souladu s článkem 32 DSGVO.

Kromě výše uvedených osobních údajů zpracováváme vaše základní osobní údaje, adresní údaje (např. při poskytování poštovních služeb), kontaktní údaje (např. e-mailovou adresu, telefonní číslo), platební údaje, údaje o zásilkách, údaje o obsahu dokumentů, identifikační údaje, obsah stížnosti/dotazů v rámci dotazu/stížnosti, obrazové a zvukové údaje (např. video, obrazové nebo telefonní záznamy).

2.3 Plnění zákonných povinností: Společnost feibra má také zákonné povinnosti, např. regulační požadavky, dokumentační povinnosti, jakož i požadavky daňového nebo obchodního práva. Abychom je mohli splnit, zpracováváme vaše osobní údaje v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. c) DSGVO výhradně v rozsahu požadovaném příslušnými právními předpisy.

2.4 Souhlas: Váš souhlas získáváme v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. a) DSGVO za předpokladu, že neplatí žádný z důvodů uvedených výše v bodech 2.1 až 2.3. Přitom budeme samozřejmě plně dodržovat veškeré další předpisy (včetně telekomunikačního zákona). Společnost feibra potřebuje váš dobrovolný souhlas, který lze kdykoli v budoucnu odvolat, zejména pro sledování chování uživatelů na webových stránkách a v aplikacích společnosti feibra, pokud je používáte. Další informace o souborech cookie naleznete níže v bodě 9 (Právní upozornění a informace o souborech cookie pro webové stránky).

2.5 Předtím, než společnost feibra začne zpracovávat vaše údaje pro jiné účely, než které jsou uvedeny v tomto dokumentu, vás o tom budeme zvlášť informovat.

4. Mohou být vaše údaje předány do jiné země (i mimo EU)?

4.1 Ano, pokud Evropská komise potvrdila, že tato třetí země má odpovídající úroveň ochrany údajů, nebo pokud existují jiné vhodné záruky ochrany údajů (např. závazné interní podnikové předpisy o ochraně údajů nebo standardní doložky EU o ochraně údajů včetně zdokumentovaného posouzení přiměřenosti úrovně ochrany pro každý jednotlivý případ). V rámci našich doručovacích služeb nejsou žádné údaje předávány do třetích zemí.

4.2 Ve zvláštních případech může k předání do třetí země dojít i s vaším výslovným souhlasem, pokud jsme vás informovali o možných rizicích zamýšleného předání a o neexistenci vhodných záruk ochrany údajů (bod 4.1).

4,3. Používání webových nástrojů a kanálů sociálních médií vede k předávání údajů do zemí mimo EU. Více informací najdete v našem nástroji pro správu souhlasu se soubory cookie. (viz bod 9.3.)

5. Jak dlouho budou vaše data uložena?

5.1 Jakmile společnost feibra již nepotřebuje osobní údaje pro výše popsané účely, vymaže je za předpokladu, že se na ně nevztahují žádné další zákonné lhůty pro uchovávání.

5.2 Zákonná promlčecí lhůta se podle obecného občanského zákoníku pohybuje mezi třemi a třiceti lety. Během této doby je možné vznášet nároky vůči společnosti feibra. Vaše osobní údaje potřebné pro tento účel můžeme uchovávat tak dlouho, jak je to nezbytné v závislosti na případném nároku.

5.3 Vzhledem k požadavkům podnikatelského práva (např. spolkový daňový zákoník, podnikatelský zákoník) musí být vaše smluvní údaje uchovávány nejméně sedm let po skončení smlouvy.

7. Vaše právo vznést námitku

Jako subjekt údajů můžete kdykoli vznést námitku proti použití svých údajů, pokud zpracování slouží k účelům přímého marketingu.

Kromě toho máte právo kdykoli vznést námitku, pokud to vyplývá z vaší konkrétní situace.

Pokud si přejete podat námitku, můžete tak učinit neformálně e-mailem na adresu datenschutz@feibra.at nebo písemně na adresu feibra data protection service, Altmannsdorferstrasse 329, 1230 Vídeň.

8. Kontakt

V případě dotazů a podnětů týkajících se ochrany osobních údajů se můžete obrátit na našeho pověřence pro ochranu osobních údajů na e-mailové adrese datenschutz@feibra.at nebo poštou na adresu feibra GmbH, Data Protection Officer, Altmannsdorferstrasse 329, 1230 Vídeň

9. Právní upozornění a informace o souborech cookie pro webové stránky

9.1. Používání souborů cookie

Na našich webových stránkách se používají soubory cookie a podobné technologie (dále jen „soubory cookie“). Slouží k tomu, aby byla naše nabídka uživatelsky přívětivější a efektivnější.

Soubory cookie jsou malé textové soubory, které prohlížeč ukládá do počítače nebo chytrého telefonu. Obvykle obsahují informace o tom, které webové stránky/prohlížení na webových stránkách uživatel navštívil, a umožňují například ukládání uživatelských nastavení, aby byl uživatel rozpoznán a nemusel se znovu přihlašovat, nebo cílené přehrávání informací uživateli, jakož i analýzu přístupu na naše webové stránky.

Soubory cookie mohou na naše webové stránky umisťovat také partneři, tzv. poskytovatelé souborů cookie, to pak slouží ke zlepšení našich vlastních produktů a služeb tak, jako kdybychom soubory cookie umisťovali sami. Abychom například pochopili, jak jsou naše webové stránky využívány, spolupracujeme s analytickými partnery, včetně společnosti Google (viz podrobnější informace v bodě 9.3.2.). Poskytovatelé souborů cookie a reklamní partneři mohou soubory cookie používat také pro své vlastní účely, například k zobrazování (vlastní nebo cizí) reklamy na našich webových stránkách a k měření její účinnosti; v tomto případě nemůže společnost feibra ovlivnit účel a způsob zpracování údajů prováděného prostřednictvím souborů cookie, ale naopak nemá ze samotného zpracování údajů žádný prospěch. Soubory cookie těchto třetích stran mohou spadat do některé z kategorií souborů cookie uvedených v bodě 9.3.1.

O používání, rozsahu a typu souborů cookie vás informujeme prostřednictvím bannerů na soubory cookie pod tímto odkazem Úprava nastavení souborů cookie.

9.1.1 Nastavení a správa souborů cookie, právní základ

Kromě technicky nezbytných souborů cookie (nezbytně nutné soubory cookie), které mohou být na našich webových stránkách nastaveny i bez vašeho souhlasu, zejména v souladu s § 96 TKG a z důvodu našeho oprávněného zájmu (poskytování funkční online služby) v souladu s čl. 6 odst. 1 f DSGVO, můžete aktivně souhlasit s používáním výkonnostních souborů cookie a souborů cookie pro marketingové účely nebo je odmítnout ještě před jejich nastavením.

Za tímto účelem jsme zřídili nástroj pro správu obsahu souborů cookie, který podrobněji vysvětluje soubory cookie, které používáme (zejména název, účel, životnost, poskytovatele), když poprvé vstoupíte na příslušné webové stránky prostřednictvím banneru se soubory cookie. V něm můžete obecně souhlasit s používáním souborů cookie před jejich nastavením nebo se rozhodnout podrobněji, v závislosti na kategorii souborů cookie nebo dokonce v rámci této kategorie souborů cookie opět pro každý soubor cookie / příslušného poskytovatele souborů cookie. Po udělení souhlasu a provedení výběru jej můžete kdykoli upravit pomocí „Úprava nastavení souborů cookie“ přímo v nástroji pro správu souborů cookie. Pokud jsou po udělení souhlasu přidány další soubory cookie nebo poskytovatelé souborů cookie, zobrazí se znovu banner se soubory cookie a vy můžete rovněž provést aktivní výběr. V nástroji pro správu obsahu souborů cookie je každý poskytovatel souborů cookie uveden samostatně, tak můžete získat další informace, zejména o tom, jak lze jeho soubory cookie dodatečně deaktivovat.

Kromě toho můžete v nastavení prohlížeče sami určit, zda se soubory cookie mohou nastavovat, nebo ne. Dále může vaše koncové zařízení umožňovat kontrolu souborů cookie prostřednictvím svého nastavení; podrobný postup najdete v pokynech výrobce vašeho zařízení.

Pokud bude odmítnuto ukládání souborů cookie s povoleným souhlasem, může to vést k funkčním omezením na webových stránkách (viz příslušné účely našich souborů cookie v našem nástroji pro správu souborů cookie prostřednictvím „Úprava nastavení souborů cookie“).

Podrobnější vysvětlení reklamních funkcí společnosti Google Inc.

Jakmile pochopíme, co vás zajímá a co vás táhne, můžeme vám ukázat relevantní a užitečné informace. K umisťování a správě různých reklam se používají například služby Google Display & Video a Google Ads, které se přehrávají také na YouTube.

Službu Google Ads využíváme k tomu, abychom pomocí reklamních médií (tzv. Google Ads) upozornili na naše atraktivní nabídky na externích webových stránkách. Můžeme určit, jak úspěšná jsou jednotlivá reklamní opatření ve vztahu k údajům o reklamních kampaních. Tím sledujeme zájem zobrazovat reklamy, které vás zajímají, aby pro vás byly naše webové stránky zajímavější a abychom dosáhli spravedlivého výpočtu nákladů na reklamu.

Tyto reklamy jsou doručovány společností Google prostřednictvím tzv. „reklamních serverů“. K tomuto účelu používáme soubory cookie reklamního serveru, pomocí kterých lze měřit určité parametry pro měření úspěšnosti, jako je zobrazení reklamy nebo kliknutí uživatele. Pokud na naše webové stránky vstoupíte prostřednictvím reklamy Google, uloží Google Ads do vašeho koncového zařízení soubor cookie. Tyto soubory cookie obvykle ztrácejí svou platnost po 30 dnech a nejsou určeny k vaší osobní identifikaci, i když je možné přiřadit jednotlivé uživatele na základě rozpoznání prohlížeče.

Pokud jste zaregistrováni u některé služby Google, může společnost Google přiřadit návštěvu k vašemu účtu. I když nejste zaregistrováni nebo přihlášeni, existuje možnost, že poskytovatel zjistí a uloží vaši IP adresu.

Po udělení souhlasu a výběru můžete souhlas kdykoli odvolat nebo změnit zde „Nastavení souborů cookie“ přímo v platformě pro správu souborů cookie.

Kromě standardních funkcí Google Analytics používáme na těchto webových stránkách také reklamní funkce Google Analytics, konkrétně funkci remarketingu (dle zájmu orientovaná reklama ) a přehledy Google Analytics o výkonu podle demografických charakteristik a zájmů. To nám umožňuje provádět statistické analýzy demografických údajů a oblastí zájmu uživatelů. Funkce remarketingu slouží k cílení na uživatele našich webových stránek na jiných webových stránkách a k jejich opětovnému získání jako potenciálních zákazníků.

Shromažďování údajů generovaných soubory cookie a souvisejících s vaším používáním webových stránek (včetně IP adresy) společností Google a zpracování těchto údajů společností Google můžete také zabránit kliknutím na následující odkaz (https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de) a instalaci zásuvného modulu prohlížeče.

Další vysvětlení k remarketingu Google

Kromě služby Google Adwords používáme také aplikaci Google Remarketing. Jedná se o postup, se kterým bychom vás rádi nově oslovili. Prostřednictvím této aplikace se vám po návštěvě našich webových stránek, pokud budete pokračovat v používání internetu, mohou zobrazovat naše reklamy. K tomu slouží soubory cookie uložené ve vašem prohlížeči, jejichž prostřednictvím společnost Google zaznamenává a vyhodnocuje vaše chování při návštěvě různých webových stránek. Tímto způsobem může společnost Google zjistit vaši předchozí návštěvu našich webových stránek. Společnost Google podle svých vlastních prohlášení nespojuje údaje shromážděné v rámci remarketingu s vašimi osobními údaji, které může ukládat. Podle společnosti Google se pseudonymizace používá zejména v marketingu. Další informace o zásadách ochrany osobních údajů společnosti Google naleznete na adrese: https://www.google.com/intl/de/policies/privacy.

Po udělení souhlasu a provedení výběru jej můžete kdykoli zrušit zde „Nastavení souborů cookie„přímo v platformě pro správu souborů cookie.

Podrobnější poučení o společnosti Plausible

Naše webové stránky používají open-source službu webové analytické společnosti Plausible se sídlem v Estonsku. Webová analýza je založena na anonymizovaných údajích. Není možné vyvozovat závěry o osobách. Provádějí se následující statistická vyhodnocení webu: URL, odkaz HTTP, prohlížeč, operační systém, koncové zařízení, země.

Dotazy a podněty týkající se ochrany údajů můžete zasílat e-mailem na adresu datenschutz@feibra.at.