Vyhlásenie o ochrane osobných údajov

HomeVyhlásenie o ochrane osobných údajov

Vyhlásenie o ochrane osobných údajov spoločnosti feibra GmbH

Stav: Jún 2021

[vc_column_text css=“.vc_custom_1622555054961{margin-bottom: 0px !important;}“

2. Aký je záujem spoločnosti feibra o vaše údaje a z akého dôvodu a za akým účelom ich môže spoločnosť feibra spracúvať?

2.1 Plnenie zmluvy a implementácia predzmluvných opatrení: Vaše osobné údaje používame v súlade s článkom 6 ods. 1 písm. b Nariadenia o ochrane osobných údajov.

– na služby komunikačných a informačných technológií v oblasti automatického spracovania údajov a informačných technológií, napríklad pri použití našej domovskej stránky alebo spracúvaní údajov v našich pobočkách a distribučných centrách na doručovanie pošty a balíkov

– na správu kmeňových údajov a zmluvných údajov

– na spracovanie zmluvy a spracovanie objednávky

– na kontrolu a správu externých poskytovateľov služieb (vrátane doručovacích partnerov)

V kontexte vyššie uvedených účelov spracúvame vaše osobné kmeňové údaje, údaje o adrese, kontaktné údaje (napr. e-mailová adresa, telefónne číslo), platobné údaje, údaje o obsahu dokumentu, identifikačné údaje (napr. identifikačné údaje, číslo zápisu v obchodnom registri, číslo KSV, DIČ)

Uzatvorenie a plnenie príslušnej zmluvy je možné iba vtedy, ak môžeme spracúvať vaše osobné údaje. Pokiaľ nám neposkytnete potrebné údaje, nie je možné uzavrieť žiadnu zmluvu.

2.2 Vaše údaje môžu byť tiež spracované v záujme spoločnosti feibra alebo tretích strán. Toto spracovanie údajov prebieha v súlade s článkom 6 ods. 1 písm. f Nariadenia o ochrane osobných údajov.

– na poskytovanie poštových služieb vrátane výskumu a spracovania reklamácií a kontroly doručiteľnosti (listová a poštová expedícia alebo doručenie). Za týmto účelom spracúvame osobné údaje, ktoré dostávame od odosielateľa.

– na tvorbu štatistík pre vývoj nových taríf, spracovanie ponúk a aplikácií, správu zmlúv a poskytovanie služieb, event manažment

– na starostlivosť o zákazníkov vrátane správy dopytov / sťažností

– na spravovanie dodávateľov

– na účtovné účely

– na zaistenie ochrany majetku a zodpovednosti prostredníctvom video sledovania

– na účely „Compliance“ Tento pojem zahŕňa súlad s právnymi a inými požiadavkami, ako sú zrážky dane z príjmu a zrážky na sociálne zabezpečenie, evidenčné / oznamovacie povinnosti, audity, dodržiavanie kontrol zo strany vlády / orgánov, reakcia na právne procesy, uplatňovanie zákonných práv / opravných prostriedkov, obrana v prípade právnych sporov, správa interných sťažností /nárokov, vyšetrovanie a súlad so stratégiami / postupmi.

– na plánovanie, implementáciu a dokumentáciu opatrení vnútorného auditu, ako aj forenzných analýz s cieľom zabezpečiť neustále zlepšovanie našich obchodných procesov a plnenie povinností dohľadu

– na riešenie škôd a poistných udalostí

– na zaistenie bezpečnosti IT a operácií IT, vykonávanie záťažových testov, vývoj nových a prispôsobovanie existujúcich produktov a systémov, migráciu údajov s cieľom zaistiť udržateľnosť a integritu systémov, a teda aj spracovaných údajov v širšom zmysle. Osobné údaje sa pritom používajú hlavne na testy, ak to nie je možné vykonať s odôvodneným ekonomickým úsilím na základe anonymných údajov. Bezpečnosť údajov v súlade s článkom 32 Nariadenia o ochrane osobných údajov je samozrejme zaručená po celú dobu.

Okrem vyššie uvedených osobných údajov spracúvame vaše osobné kmeňové údaje, údaje o adrese (napr. pri poskytovaní poštových služieb), kontaktné údaje (napr. e-mailová adresa, telefónne číslo), údaje o platbe, údaje o zásielke, údaje o obsahu dokumentu, identifikačné údaje, obsah sťažností / dopytov v rámci dopytu / sťažnosti, obrazové a zvukové údaje (napr. video, obrazové alebo telefónne záznamy).

2.3 Splnenie zákonných povinností: Spoločnosť feibra má rovnako zákonné povinnosti, napr. regulačné požiadavky, požiadavky na dokumentáciu ako aj daňové a firemné právo. Aby sme ich mohli splniť, spracúvame vaše osobné údaje v súlade s článkom 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia o ochrane osobných údajov  výlučne v rozsahu požadovanom príslušným zákonom.

2.4 Súhlas: Váš súhlas získame v súlade s článkom 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia o ochrane osobných údajov za predpokladu, že sa neuplatní žiadny z dôvodov uvedených v bodoch 2.1 až 2.3 vyššie. Pritom budeme samozrejme plne dodržiavať všetky dodatočné predpisy (vrátane zákona o telekomunikáciách). Spoločnosť feibra potrebuje váš dobrovoľný súhlas, ktorý je možné kedykoľvek odvolať s účinnosťou do budúcnosti, predovšetkým na sledovanie správania používateľov na webových stránkach feibra a v aplikáciách, ak ich používate. Ďalšie informácie o súboroch cookies nájdete nižšie v bode 9 (Právne oznámenia a informácie o súboroch cookies pre webové stránky).

2.5 Predtým, ako spoločnosť feibra spracuje vaše údaje na iné účely, než aké sú uvedené v tomto dokumente, budeme vás o tom osobitne informovať.

3. Komu je možné poskytovať vaše údaje?

3.1 Prenos údajov v rámci skupiny spoločností: Jednotlivé spracovanie údajov môžeme preniesť do špecializovaných oblastí alebo spoločností v rámci našej skupiny spoločností. Deje sa to tak, aby spoločnosť feibra mohla lepšie spracovať vaše údaje o zákazníkoch, napríklad na interné administratívne účely.

3.2 Súdy a úrady:  Existujú tiež zákonné povinnosti, ktoré môže spoločnosť feibra splniť, iba ak postúpi vaše osobné údaje orgánom (ako sú agentúry sociálneho poistenia, daňové úrady alebo orgány činné v trestnom konaní, dozorné orgány, colné orgány, zdravotné úrady) alebo súdom v požadovanom rozsahu.

3.3 Ďalší príjemcovia:  V rámci zmluvného vzťahu, a najmä v súvislosti s našou povinnosťou plniť zmluvné záväzky, môže dôjsť – v závislosti od individuálneho prípadu – k ďalšiemu prenosu vašich osobných údajov (ako sú iní poskytovatelia poštových služieb, zasielatelia, lekári, nemocnice, znalci, advokáti, záujmové združenia, banky a kapitálové investičné spoločnosti, poisťovne, audítori).

4. Môžu byť vaše údaje postúpené do inej krajiny (aj mimo EÚ)?

4.1 Áno, ak Európska komisia potvrdila, že táto tretia krajina má primeranú úroveň ochrany údajov, alebo existujú iné vhodné záruky ochrany údajov (napr. záväzné interné predpisy o ochrane údajov alebo štandardné doložky o ochrane údajov EÚ vrátane zdokumentovaného individuálneho posúdenia primeranosti úrovne ochrany). V rámci našej doručovacej služby sa do tretích krajín neprenášajú žiadne údaje.

4.2 V osobitných prípadoch sa prenos do tretej krajiny môže uskutočniť aj s vašim výslovným súhlasom za predpokladu, že sme vás informovali o možných rizikách zamýšľaného prenosu a nedostatku vhodných záruk ochrany údajov (bod 4.1).

4.3. Pomocou nástrojov webových stránok a kanálov sociálnych médií sa údaje prenášajú do krajín, ktoré nie sú členmi EÚ. Ďalšie informácie nájdete v našom nástroji na správu súhlasu s používaním súborov cookies. (pozri ods. 9.3)

5. Ako dlho budú vaše údaje uložené?

5.1 Akonáhle spoločnosť feibra už nebude potrebovať osobné údaje na vyššie uvedené účely, vymaže ich, pokiaľ neplatia žiadne ďalšie zákonné lehoty uchovávania.

5.2 Zákonná premlčacia doba podľa všeobecného občianskeho zákonníka je tri až tridsať rokov. Počas tejto doby je možné uplatniť nároky voči spoločnosti feibra. Pokiaľ je to nevyhnutné, v závislosti od prípadného nároku, môžeme uchovávať vaše osobné údaje, ktoré sú na to potrebné.

5.3 Vzhľadom na požiadavky zákona o spoločnosti (napr. Spolkový odvodový poriadok, Obchodný zákonník) musia byť vaše údaje o zmluve uložené najmenej sedem rokov po skončení zmluvy.

6. Aké práva máte?

6.1 Pokiaľ si budete priať, môžeme vám kedykoľvek poskytnúť informácie o všetkých vašich osobných údajoch, ktoré spracúvame. Okrem toho máte v niektorých prípadoch právo na prenosnosť údajov, a teda na odovzdanie osobných údajov, ktoré ste nám poskytli, v štruktúrovanom, bežnom a strojovo čitateľnom formáte.

6.2 Za určitých podmienok môžete požiadať o obmedzenie spracúvania ako aj o opravu a vymazanie vašich osobných údajov alebo podať námietku proti spracovaniu.

6.3 V niektorých z vyššie uvedených prípadov je spoločnosť feibra oprávnená spracúvať vaše osobné údaje s vašim súhlasom. Svoj súhlas môžete kedykoľvek odvolať bez uvedenia dôvodov s účinnosťou do budúcna, dovtedy budeme údaje spracúvať zákonným spôsobom.

6.4 Máte ďalšie otázky, návrhy alebo kritiku? V takom prípade sa môžete obrátiť na splnomocnenca pre ochranu údajov uvedeného v bode 8. Sťažnosť môžete podať aj na rakúskom Úrade pre ochranu údajov: Rakúsky úrad pre ochranu osobných údajov, Barichgasse 40-42, 1030 Viedeň.

7. Vaše právo na podanie námietky

Ako dotknutá osoba môžete kedykoľvek namietať proti používaniu vašich údajov, ak je spracovanie na účely priameho marketingu.

Máte tiež právo kedykoľvek namietať, ak pre vašu konkrétnu situáciu existujú dôvody.

Ak chcete vzniesť námietku, môžete neformálne zaslať e-mail na adresu datenschutz@feibra.at alebo listom na adresu spoločnosti feibra Datenschutzservice, Altmannsdorferstrasse 329, 1230 Viedeň.

8. Kontakt

V prípade otázok a návrhov týkajúcich sa ochrany údajov sa môžete obrátiť na nášho splnomocnenca pre ochranu osobných údajov na e-mailovej adrese datenschutz@feibra.at alebo listom na adresu spoločnosti feibra GmbH, Datenschutzbeauftragte, Altmannsdorferstrasse 329, 1230 Viedeň.

9. Právne informácie a informácie o cookies na internetových stránkach

9.1. Používanie cookies

Na našich webových stránkach sa používajú súbory cookie a podobné technológie (ďalej len „cookies“). Slúžia na to, aby bola naša ponuka užívateľsky príjemnejšia a efektívnejšia.

Cookies sú malé textové súbory, ktoré sú uložené vo vašom počítači alebo smartfóne a ktoré ukladá váš prehliadač. Pomocou súborov cookie získavame informácie o tom, ktoré webové stránky / pasáže na webovej stránke používateľ navštívil, a na druhej strane napríklad umožňujeme ukladanie používateľských nastavení, aby bol používateľ rozpoznaný a nemusel sa znova prihlasovať, alebo cielené zobrazovanie informácií používateľovi, ako aj analýza prístupu na naše webové stránky.

Partneri, takzvaní poskytovatelia súborov cookie, môžu tiež umiestňovať súbory cookies na naše webové stránky; buď to slúži na zlepšenie našich vlastných produktov a služieb, ako keby sme cookies nastavovali sami. Aby sme napríklad porozumeli tomu, ako sa naše webové stránky používajú, spolupracujeme s analytickými partnermi vrátane spoločnosti Google (podrobnejšie informácie nájdete v bode 9.3.2.). Poskytovatelia súborov cookie a reklamní partneri však môžu tiež používať súbory cookie používané na vlastné účely, napríklad na zobrazovanie reklamy (vlastnej alebo tretej strany) na našich webových stránkach a na meranie ich účinnosti; v tomto prípade feibra nemôže ovplyvniť účel a prostriedky spracovania údajov vykonávaného prostredníctvom súborov cookies, ale naopak, sama osebe nemá zo spracovania údajov žiadny úžitok. Súbory cookies od týchto poskytovateľov tretích strán je možné priradiť do všetkých kategórií cookies uvedených v bode 9.3.1.

O použití, rozsahu a druhu súborov cookies vás informujeme prostredníctvom bannera so súbormi cookies pod Cookie-Einstellung bearbeiten.

9.1.1    Nastavenia a spravovanie cookies, právny základ

Okrem technicky nevyhnutných cookies (absolútne nevyhnutné cookies), ktoré môžu byť na našich webových stránkach nastavené najmä v súlade s § 96 Telekomunikačného zákona a z dôvodu nášho oprávneného záujmu (poskytnutie fungujúcej ponuky online služieb) v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. f Nariadenia o ochrane osobných údajov, môžete aktívne nastaviť alebo odmietnuť používanie výkonnostných súborov cookies a súborov cookies na marketingové účely pred ich nastavením.

Za týmto účelom sme vytvorili nástroj na správu súhlasu s používaním súborov cookie, ktorý podrobnejšie vysvetľuje súbory cookie, ktoré používame pri prvom spustení príslušnej webovej stránky prostredníctvom bannera so súbormi cookie (konkrétne meno, účel, životnosť, poskytovateľ). Tu môžete vo všeobecnosti súhlasiť s používaním súborov cookies pred ich nastavením alebo si môžete vybrať podrobnejšie v závislosti od kategórie súborov cookie alebo dokonca v rámci tejto kategórie súborov cookie pre každý súbor cookie / príslušného poskytovateľa súborov cookie. Akonáhle udelíte svoj súhlas a výber, môžete ho kedykoľvek odvolať alebo zmeniť pomocou funkcie „Upraviť nastavenia súborov cookie“ priamo v nástroji na správu súhlasu so súbormi cookie. Ak sa po udelení súhlasu pridajú ďalšie súbory cookies alebo poskytovatelia súborov cookie, opäť sa vám zobrazí banner so súbormi cookie a môžete tiež vykonať aktívny výber. V nástroji na správu súhlasu s používaním súborov cookie je každý poskytovateľ súborov cookie pomenovaný jednotlivo, z čoho nájdete ďalšie informácie, najmä o tom, ako je možné ich súbory cookie dodatočne deaktivovať.

Okrem toho môžete v nastaveniach svojho prehliadača tiež určiť, či je možné súbory cookie nastaviť alebo nie. Vaše koncové zariadenie vám tiež môže povoliť ovládanie súborov cookies prostredníctvom jeho nastavení; ako to detailne funguje, nájdete v pokynoch výrobcu vášho zariadenia.

Ak bude ukladanie akýchkoľvek súborov cookie zamietnuté, môže to viesť k funkčným obmedzeniam na webových stránkach (pozri príslušné účely našich súborov cookies v našom nástroji na správu súhlasu s používaním súborov cookie v časti „Upraviť nastavenia súborov cookie“ “).

Bližšie vysvetlivky o reklamných funkciách Google Inc.

Hneď ako pochopíme, čo vás upútalo a čo vás zaujíma, môžeme vám ukázať relevantné a užitočné informácie. Google Display & Video a Google Ads, ktoré sa napríklad prehrávajú aj na YouTube, slúžia na umiestnenie a správu rôznych reklám.

Google Ads používame na to, aby sme pomocou reklamných materiálov (takzvaných Google Ads) na externých webových stránkach upozornili na naše atraktívne ponuky. Vo vzťahu k údajom z reklamných kampaní môžeme určiť, ako úspešné sú jednotlivé reklamné opatrenia. Máme záujem zobrazovať vám reklamy, ktoré vás zaujímajú, urobiť vašu webovú stránku zaujímavejšou a dosiahnuť spravodlivý výpočet nákladov na reklamu.

Tieto reklamné médiá dodáva spoločnosť Google prostredníctvom takzvaných „reklamných serverov“. Na tento účel používame súbory cookies reklamného servera, pomocou ktorých je možné merať určité parametre na meranie úspechu, ako je napríklad vkladanie reklám alebo počet klikov užívateľov. Ak sa na náš web dostanete prostredníctvom reklamy Google, služba Google Ads uloží do vášho zariadenia súbor cookie. Tieto cookies spravidla strácajú platnosť po 30 dňoch a nemali by sa používať na vašu osobnú identifikáciu, avšak rozpoznaním prehliadača je možné priradiť jednotlivých užívateľov.

Ak ste zaregistrovaní v službe Google, Google môže vašu návštevu na stránke priradiť k vášmu účtu.  Aj keď nie ste zaregistrovaní alebo nie ste prihlásení, existuje možnosť, že poskytovateľ zistí vašu IP adresu a uloží ju.

Keď svoj súhlas udelíte a vyberiete ho, môžete ho kedykoľvek odvolať alebo zmeniť priamo v časti „Nastavenia súborov cookie“ na platforme správy súborov cookie.

Okrem štandardných funkcií služby Google Analytics používame na tejto webovej stránke aj reklamné funkcie služby Google Analytics, a to funkciu remarketingu (inzercia orientovaná na záujmy) a prehľady výkonnosti služby Google Analytics na základe demografických charakteristík a záujmov. Ten nám umožňuje vykonávať štatistické hodnotenia demografických údajov a oblastí záujmu používateľov. Remarketingová funkcia sa používa na zacielenie na používateľov našich webových stránok na iných webových stránkach a na ich získanie späť ako potenciálnych zákazníkov.

Rovnako môžete zabrániť spoločnosti Google zhromažďovať údaje generované súbormi cookies a údaje súvisiace s vašim používaním webových stránok (vrátane adresy IP) a spracúvať tieto údaje spoločnosťou Google kliknutím na nasledujúci odkaz (https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de) a stihhnutím dostupného plugin prehliadača.

Bližšie vysvetlivky o Google Remarketing

Okrem služby Google Adwords používame aplikáciu Google Remarketing Toto je proces, pomocou ktorého by sme vás chceli znova osloviť. Vďaka tejto aplikácii sa vám naše reklamy môžu zobrazovať po návšteve našich webových stránok, keď budete pokračovať v používaní internetu. To sa deje prostredníctvom súborov cookies uložených vo vašom prehliadači, prostredníctvom ktorých Google zaznamenáva a vyhodnocuje vaše správanie pri návšteve rôznych webových stránok. Google tak môže zistiť vašu predchádzajúcu návštevu našich webových stránok. Zlúčenie údajov zhromaždených v rámci remarketingu s vašimi osobnými údajmi, ktoré môžu byť uložené spoločnosťou Google, Google neuskutočňuje podľa vlastných vyhlásení. Podľa spoločnosti Google sa v marketingu používa najmä pseudonymizácia. Ďalšie informácie o ochrane údajov na Googli nájdete na: https://www.google.com/intl/de/policies/privacy.

Keď svoj súhlas udelíte a vyberiete ho, môžete ho kedykoľvek odvolať alebo zmeniť v časti „Nastavenia súborov cookie“ “priamo na platforme správy súborov cookie.

Bližšie vysvetlivky o spoločnosti Plausible

Náš web používa open source webovú analytickú službu od spoločnosti Plausible so sídlom v Estónsku. Webová analýza je založená na anonymizovaných údajoch. Nie je možné vyvodzovať závery o osobách. Vykonávajú sa nasledujúce webové štatistické hodnotenia: URL, HTTP Referer, Browser, operačný systém, koncový prístroj, krajina.

 

S otázkami a podnetmi ohľadom ochrany osobných údajov sa môžete e-mailom obrátiť na: datenschutz@feibra.at.